لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مسعود میرکاظمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مسعود میرکاظمی

دکتر مسعود میرکاظمی
(با 0 رای)
دکتر مسعود میرکاظمیدکتر مسعود میرکاظمی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 128063شماره نظام پزشکی: 128063
0
(با 0 رای)
دکتر مسعود میرکاظمیدکتر مسعود میرکاظمی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 128063شماره نظام پزشکی: 128063
نسخه نرم افزار: