لوگوی بیمارستان آتیه
تماس با ما

تماس با ما

تماس با بیمارستان آتیه

صندوق پستیصندوق پستی :6564-14151
کدپستیکدپستی :1467773661
تلفن مخابراتتلفن مخابرات :82721-88086081-9
فکسفکس :88086095
تماس با بیمارستان آتیه
آدرس بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: