لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر یاسمن متین

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر یاسمن متین

دکتر یاسمن متین
(با 0 رای)
دکتر یاسمن متیندکتر یاسمن متین
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 133700شماره نظام پزشکی: 133700
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر یاسمن متیندکتر یاسمن متین
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 133700شماره نظام پزشکی: 133700
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نسخه نرم افزار: