لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر طاهره فراهانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر طاهره فراهانی

دکتر طاهره فراهانی
(با 0 رای)
دکتر طاهره فراهانیدکتر طاهره فراهانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 32498شماره نظام پزشکی: 32498
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر طاهره فراهانیدکتر طاهره فراهانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 32498شماره نظام پزشکی: 32498
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
نسخه نرم افزار: