لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ستاره ابطحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ستاره ابطحی

دکتر ستاره ابطحی
(با 0 رای)
دکتر ستاره ابطحیدکتر ستاره ابطحی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 146432شماره نظام پزشکی: 146432
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر ستاره ابطحیدکتر ستاره ابطحی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 146432شماره نظام پزشکی: 146432
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نشانی مراکز فعال دکتر ستاره ابطحی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر ستاره ابطحی
نسخه نرم افزار: