لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ساسان شرقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ساسان شرقی

دکتر ساسان شرقی
(با 0 رای)
دکتر ساسان شرقیدکتر ساسان شرقی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 32486شماره نظام پزشکی: 32486
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1369)
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1374)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1381)
0
(با 0 رای)
دکتر ساسان شرقیدکتر ساسان شرقی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 32486شماره نظام پزشکی: 32486
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1369)
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1374)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1381)
رزومه دکتر ساسان شرقی

رزومه دکتر ساسان شرقی

  • استادیار بیماری های داخلی بهزیستی و توانبخشی
  • استادیار بیماری های غدد و درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مسئول آموزش عمومی پژوهشگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران
  • عضو انجمن متخصصین غدد درون ریز آمریکا
رزومه دکتر ساسان شرقی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر ساسان شرقی
دکتر ساسان شرقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: