لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سارا اکبرنژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سارا اکبرنژاد

دکتر سارا اکبرنژاد
(با 0 رای)
دکتر سارا اکبرنژاددکتر سارا اکبرنژاد
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 114982شماره نظام پزشکی: 114982
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر سارا اکبرنژاددکتر سارا اکبرنژاد
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 114982شماره نظام پزشکی: 114982
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نسخه نرم افزار: