لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رضا دستمالچی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رضا دستمالچی

دکتر رضا دستمالچی
(با 0 رای)
دکتر رضا دستمالچیدکتر رضا دستمالچی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 103283شماره نظام پزشکی: 103283
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر رضا دستمالچیدکتر رضا دستمالچی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 103283شماره نظام پزشکی: 103283
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
نسخه نرم افزار: