لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پیمانه سرخیل

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پیمانه سرخیل

دکتر پیمانه سرخیل
(با 0 رای)
دکتر پیمانه سرخیلدکتر پیمانه سرخیل
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 58735شماره نظام پزشکی: 58735
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر پیمانه سرخیلدکتر پیمانه سرخیل
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 58735شماره نظام پزشکی: 58735
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نسخه نرم افزار: