لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مصطفی نجاتیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مصطفی نجاتیان

دکتر مصطفی نجاتیان
(با 0 رای)
دکتر مصطفی نجاتیاندکتر مصطفی نجاتیان
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 55608شماره نظام پزشکی: 55608
0
(با 0 رای)
دکتر مصطفی نجاتیاندکتر مصطفی نجاتیان
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 55608شماره نظام پزشکی: 55608
دکتر مصطفی نجاتیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: