لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی

دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا مهاجری تهرانیدکتر محمد رضا مهاجری تهرانی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 43109شماره نظام پزشکی: 43109
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1372)
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1380)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
0
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا مهاجری تهرانیدکتر محمد رضا مهاجری تهرانی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 43109شماره نظام پزشکی: 43109
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1372)
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1380)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی
دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: