لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لیدا محمدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لیدا محمدی

دکتر لیدا محمدی
(با 0 رای)
دکتر لیدا محمدیدکتر لیدا محمدی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 149428شماره نظام پزشکی: 149428
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر لیدا محمدیدکتر لیدا محمدی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 149428شماره نظام پزشکی: 149428
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نسخه نرم افزار: