لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حمید رضا جباری دارجانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حمید رضا جباری دارجانی

دکتر حمید رضا جباری دارجانی
(با 0 رای)
دکتر حمید رضا جباری دارجانیدکتر حمید رضا جباری دارجانی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 18162شماره نظام پزشکی: 18162
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر حمید رضا جباری دارجانیدکتر حمید رضا جباری دارجانی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 18162شماره نظام پزشکی: 18162
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر حمید رضا جباری دارجانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: