لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشید کاوندی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشید کاوندی

دکتر فرشید کاوندی
(با 0 رای)
دکتر فرشید کاوندیدکتر فرشید کاوندی
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 98518شماره نظام پزشکی: 98518
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشـگاه علـوم پزشکی گیلان (سال 82)
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت (سال 92)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرشید کاوندیدکتر فرشید کاوندی
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 98518شماره نظام پزشکی: 98518
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشـگاه علـوم پزشکی گیلان (سال 82)
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت (سال 92)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فرشید کاوندی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: