لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشاد حیدرنژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشاد حیدرنژاد

دکتر فرشاد حیدرنژاد
(با 0 رای)
دکتر فرشاد حیدرنژاددکتر فرشاد حیدرنژاد
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 86437شماره نظام پزشکی: 86437
0
(با 0 رای)
دکتر فرشاد حیدرنژاددکتر فرشاد حیدرنژاد
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 86437شماره نظام پزشکی: 86437
نسخه نرم افزار: