لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهاره رحمانیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهاره رحمانیان

دکتر بهاره رحمانیان
(با 0 رای)
دکتر بهاره رحمانیاندکتر بهاره رحمانیان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 143634شماره نظام پزشکی: 143634
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر بهاره رحمانیاندکتر بهاره رحمانیان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 143634شماره نظام پزشکی: 143634
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نشانی مراکز فعال دکتر بهاره رحمانیان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر بهاره رحمانیان
نسخه نرم افزار: