لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عطا قراجه ای

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عطا قراجه ای

دکتر عطا قراجه ای
(با 0 رای)
دکتر عطا قراجه ایدکتر عطا قراجه ای
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 74851شماره نظام پزشکی: 74851
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
0
(با 0 رای)
دکتر عطا قراجه ایدکتر عطا قراجه ای
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 74851شماره نظام پزشکی: 74851
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر عطا قراجه ای را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: