لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امین گرجی زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امین گرجی زاده

دکتر امین گرجی زاده
(با 0 رای)
دکتر امین گرجی زادهدکتر امین گرجی زاده
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 121860شماره نظام پزشکی: 121860
0
(با 0 رای)
دکتر امین گرجی زادهدکتر امین گرجی زاده
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 121860شماره نظام پزشکی: 121860
نسخه نرم افزار: