لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا مدرسی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا مدرسی

دکتر علیرضا مدرسی
(با 0 رای)
دکتر علیرضا مدرسیدکتر علیرضا مدرسی
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 112287شماره نظام پزشکی: 112287
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
0
(با 0 رای)
دکتر علیرضا مدرسیدکتر علیرضا مدرسی
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 112287شماره نظام پزشکی: 112287
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
نسخه نرم افزار: