لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی حسین افشار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی حسین افشار

دکتر علی حسین افشار
(با 0 رای)
دکتر علی حسین افشاردکتر علی حسین افشار
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 41911شماره نظام پزشکی: 41911
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر علی حسین افشاردکتر علی حسین افشار
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 41911شماره نظام پزشکی: 41911
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر علی حسین افشار
دکتر علی حسین افشار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: