لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ابوالقاسم عدالت نور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ابوالقاسم عدالت نور

دکتر ابوالقاسم عدالت نور
(با 0 رای)
دکتر ابوالقاسم عدالت نوردکتر ابوالقاسم عدالت نور
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 19421شماره نظام پزشکی: 19421
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
0
(با 0 رای)
دکتر ابوالقاسم عدالت نوردکتر ابوالقاسم عدالت نور
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 19421شماره نظام پزشکی: 19421
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکتر ابوالقاسم عدالت نور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: