لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالحمید اکبری نسب

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالحمید اکبری نسب

دکتر عبدالحمید اکبری نسب
(با 0 رای)
دکتر عبدالحمید اکبری نسبدکتر عبدالحمید اکبری نسب
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 15294شماره نظام پزشکی: 15294
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالحمید اکبری نسبدکتر عبدالحمید اکبری نسب
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 15294شماره نظام پزشکی: 15294
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر عبدالحمید اکبری نسب
دکتر عبدالحمید اکبری نسب را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: