لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس پرهیزکار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس پرهیزکار

دکتر عباس پرهیزکار
(با 0 رای)
دکتر عباس پرهیزکاردکتر عباس پرهیزکار
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 31344شماره نظام پزشکی: 31344
0
(با 0 رای)
دکتر عباس پرهیزکاردکتر عباس پرهیزکار
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 31344شماره نظام پزشکی: 31344
نسخه نرم افزار: